http://www.employment.gov.sk/sk    ** Ministerstvo práce, socialných vecí a rodiny SR
https://www.ip.gov.sk                        ** Národný inšpektorat práce Košice
https://www.tisr.sk                             ** Technická inšpekcia a.s.
https://www.sutn.sk                           ** Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
https://www.slov-lex.sk/domov          ** Právny a informčný portál-legislatíva