Pozvánka na VII. Celoslovenský seminár pracovníkov z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov, 28. – 29. 3. 2019, Tatranská Lomnica

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP z oblasti ZZ a výťahov, oboznámiť ich s niektorými technickými požiadavkami na bezpečnosť zdvíhacích zariadení a výťahov a v diskusii odpovedať na otázky súvisiace s touto problematikou, ako aj samotnou prevádzkou.

V poradí VII. seminár nadväzuje na seriál úspešných stretnutí organizovaných firmou WETTRANS Žilina, s.r.o. a Asociáciou TZZ vo Vysokých Tatrách pre pracovníkov ZZ a výťahov zo SR a ČR. V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, §16, ods. 8 a vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 Z.z. účastníkom seminára bude na mieste potvrdené absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na origináloch príslušných osvedčení a tým predĺžená ich platnosť o 5 rokov od TI, a.s.

Na seminári bude aj 3. zasadnutie valného zhromaždenia Asociácie technikov zdvíhacích zariadení (Asociácia TZZ). Na stránke Asociácie TZZ: www.asociaciatzz.sk sú zverejnené stanovy, ako aj prihláška pre členov a pozvánka na seminár. Úhrada členského na rok 2019 bude možná i priamo na seminári, pričom táto suma je navrhnutá vo výške 50,- €. Starým i novým členom Asociácie TZZ bude po uhradení členského príspevku na rok 2019 znížené vložné za seminár o 20,-€ na sumu 80,-€.

>>>STIAHNUŤ INFO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *